top of page

16 אינץ' x 16 אינץ'

הדפס אמנות של Giclé

האות העברית נחשבת לכלי הבריאה על פי חכמי התלמוד והמיסטיקנים. בתלמוד ברכות ה"ה ע"א דנים חז"ל בחכמתו של בצלאל, האדריכל הראשי של בית המקדש הישראלי. אמר רב יהודה בשם הרב, בצלאל ידע לבנות את המשכן כי ידע להצטרף לאותיות שבהן נבראו שמים וארץ, שכן התורה אומרת על בצלאל: "ומלאתי אותו ברוח ה'. , בחכמה ובבינה ובדעת ובכל מלאכה" (שמות ל"א, ג); ולגבי בריאת שמים וארץ, נאמר במשלי ג' יט, "ה' יסד את הארץ בחכמה; על ידי הבנה הוא הקים את השמים", ומשלי ג' 20 "על ידי ידיעתו נשברו המעמקים והשמים יורדים את הטל". אנו רואים שחכמה, בינה ודעת, קרי האותיות העבריות, הן התכונות שבהן נבראו השמים והארץ, מצויות כולן בבצלאל.

אלף בית

280.00$מחיר
    bottom of page