top of page

מזוזות

"וכתיב אותם על מזוזות ביתך ועל שעריך".

– דיוט. 6:9, 11:20

mezuzut.jpg

המזוזה היא חפץ קדוש בבית יהודי. חפץ טקסי זה מחזיק את שמע, התפילה הקובעת את מצוות המזוזה, ועדות/אישור על נוכחות ה' וקרבתו בחיינו. היופי בכך הוא שלכל עמוד דלת יש מגילה בכתב יד המכילה תוכן אחיד לחלוטין על פני הגלובוס ועל פני הדורות. מזוזה יושבת על עמודי דלתנו ומסמלת את השכינה (נוכחות אלוהית), בבית ובכל חדר שאנו נכנסים אליו.

למידע נוסף על מזוזות כאן .

קנה מגילות מזוזה למטה.

bottom of page